B&D — Business development

We navigate you to success …
Aanmelden
Bel ons +32 16 40 92 90

Privacyverklaring

PRIVACY-verklaring – B&D BVBA, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 5 (België) (hierna: “B&D”)
Door aan te duiden dat u de “privacy-voorwaarden” van B&D aanvaardt, geeft u hierbij aan B&D uw ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met de voorwaarden vermeld in deze privacy-verklaring. Deze verklaring kan gewijzigd worden. Raadpleeg deze daarom regelmatig.

Juridisch kader
In het kader van haar relaties met informatievragers en klanten, zal B&D persoonsgegevens verwerken die tijdens uw bezoek aan www.b-d.be worden verzameld, in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens bepalingen.

Deze privacy-verklaring geldt voor alle pagina’s van www.b-d.be. Deze is echter niet van toepassing op pagina’s van websites van derden waarnaar zou kunnen worden verwezen en waarop een andere privacy-verklaring van toepassing kan zijn.

Informatie over persoonsgegevens
Bij elk bezoek aan www.b-d.be, kan de server van B&D automatisch uw oorspronkelijk domein herkennen en het IP-adres van uw internet-provider opslaan. Uw e-mailadres wordt niet automatisch herkend en het IP-adres wordt niet gekoppeld aan een bepaalde persoon. B&D verzamelt, gebruikt en verwerkt de volgende persoonsgegevens bij uw bezoek aan www.b-d.be:
 • uw domein en IP-adres van uw internet-provider (zoals hierboven vermeld);
 • alle informatie betreffende de pagina’s die u heeft bezocht op www.b-d.be;
 • alle informatie die u vrijwillig heeft meegedeeld aan B&D (bijvoorbeeld via informatie-enquêtes, inschrijvingen en/of aanvragen of door toegang tot een pagina waar identificatie vereist is), zoals: uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, voorkeurstaal voor correspondentie, telefoonnummer, uw vraag of bericht aan B&D, het type inlichtingen dat u wenst, het type dienst, product of opleiding van B&D waarover u informatie wenst, waarvoor u zich wenst in te schrijven of waarop u een beroep wil doen.
Gebruiken, verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
B&D geeft deze hierboven vermelde persoonsgegevens niet door aan derden. B&D gebruikt, verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om u op duidelijke wijze te kunnen identificeren en met u te communiceren over haar producten, diensten en activiteiten, en met name om:
 • u verder te informeren over haar producten, diensten en activiteiten alsook eventueel over toekomstige ontwikkelingen, aanbiedingen en/of promoties in dit verband;
 • u, in de mate van het mogelijke, een op uw behoeften gericht aanbod van producten en diensten te verstrekken;
 • uw inschrijving, aanvraag of bestelling voor een bepaald(e) product of dienst te bevestigen;
 • u tijdig te kunnen informeren over eventuele wijzigingen omtrent bestelde of aangevraagde producten of diensten;
 • u eventueel vragen te stellen over haar producten, diensten en activiteiten;
 • uw behoeften te begrijpen en op basis daarvan het online platform en haar aanbod te verbeteren;
 • statistische gegevens te verkrijgen;
 • de administratie van haar potentieel klantenbestand, gemaakte bestellingen en reservaties te beheren.
Verzet-, inzage-, correctie-, en informatierecht
Zoals hierboven vermeld, kan B&D uw persoonsgegevens aanwenden voor directe marketingdoeleinden (zoals het versturen van een nieuwsbrief), om u over haar aanbiedingen, producten en diensten te informeren en u eventueel daarover vragen te stellen. U beschikt als gebruiker over een wettelijk en kosteloos recht om zich hiertegen te verzetten. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u hiervoor een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten tot B&D - Researchpark Haasrode, Gebouw 1505, Interleuvenlaan 5, B-3001 Leuven of via e-mail: seminar@b-d.be.

U beschikt als gebruiker ook over een wettelijk en kosteloos recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u hiervoor een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten tot B&D - Researchpark Haasrode, Gebouw 1505, Interleuvenlaan 5, B-3001 Leuven of via e-mail: seminar@b-d.be.

Wanneer u nog vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook schriftelijk contact opnemen met de privacy-verantwoordelijke B&D - Researchpark Haasrode, Gebouw 1505, Interleuvenlaan 5, B-3001 Leuven of via e-mail: seminar@b-d.be. BeveiligingB&D treedt hierbij op als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. B&D verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. De door u via www.b-d.be bezorgde persoonsgegevens blijven niet bewaard op internet, maar kunnen worden opgeslagen op de servers van www.b-d.be in België. U erkent en aanvaardt dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die u zou lijden door het onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door derden nooit op B&D kan worden verhaald.

Cookies
B&D zal enkel cookies gebruiken op www.b-d.be om de voorkeuren van de bezoekers te volgen en om www.b-d.be op basis daarvan te optimaliseren en af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. B&D zal geen cookies gebruiken om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Deze cookies zijn kleine tekstbestandjes die een webserver van B&D naar uw browser stuurt wanneer u www.b-d.be bezoekt. Afhankelijk van de instellingen van uw browser worden de cookies opgeslagen of geweigerd. Als deze worden opgeslagen, kan de webserver van B&D uw computer herkennen. Als u later www.b-d.be opnieuw bezoekt en bij het oproepen van functies een wachtwoord wordt vereist, kan met een cookie worden vermeden dat u uw gegevens opnieuw moet invoeren. Cookies vormen in principe geen risico voor uw computer, omdat het om tekstbestanden gaat en niet om uitvoerbare programma's. Als u cookies wenst te blokkeren, is het mogelijk dat u bepaalde applicaties niet kan gebruiken. U kan cookies als volgt blokkeren: